FUTURE MARKETING

Στις 11/1/2021 κοινοποιήθηκε η προδημοσίευση του δράσης «e-λιανικό», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σκοπός της δράσης είναι η επιδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου για τη δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
Σκοπός της δράσης είναι:

 •  Nα στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ λιανικού εμπορίου υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • Να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ λιανικού εμπορίου,
 • Να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
 • Να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.
  Επιλέξιμες επιχειρήσεις για την ένταξη τους στο πρόγραμμα είναι όσες:
  • Έχουν κύρια δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού), ώς ακολούθως:
  Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ενταχθεί στον κύριο ΚΑΔ ως την 30/9/2019.
  Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ενταχθεί στον κύριο ΚΑΔ, από 1/10/2019 έως και την 7/11/2020.
  • Διατηρούν φυσικό κατάστημα Λιανικής Πώλησης ειδών όπου υποδέχονται και εξυπηρετούν πελάτες.
  • ‘Έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.
  • Έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive.
 2. Θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 3. Θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 4. Να υποβληθεί μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 5. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 6. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Εξαιρούνται της επιλογής οι επιχειρήσεις που:

 • Εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • Δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
 • Δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Έως 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση για τις εξής δαπάνες με επιδότηση του συνόλου (100%) της επένδυσης:

 • Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.).
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
Η Δράση για δημιουργία / αναβάθμιση e-shop αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
H Future Marketing πιστή πάντα στην αρχή της, να είναι κοντά στους πελάτες της, είναι έτοιμη να σας προσφέρει κάθε δυνατή πληροφορία και υποστήριξη, καθώς και την λύση που θα σας δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από εδώ.

Εδώ μπορείτε να δείτε την προδημοσίευση του προγράμματος

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print